การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E – AGM)ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E – AGM)ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E – AGM)ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E – AGM)ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ดาวน์โหลด

International Network System Co.,Ltd

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Limited | All rights reserved.