ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน256225612560
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 1,044.63 606.73387.55
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)264.32247.51197.85
รวมส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)780.31359.22189.7
รวมรายได้ (ล้านบาท)1,219.971,007.13530.29
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)1,072.58887.24449.5
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 120.1294.5663.91
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน0.27  0.27 0.64
จำนวนพนักงาน 136 9969 
จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562450,400,000345,827,398100,000,000
อัตราส่วนแสดงทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)4.254.26158
อัตรากำไรขั้นต้น (%)17.4917.43 19.38
อัตรากำไรสุทธิ (%)9.85 9.3912.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)0.340.691.04
อัตราเงินจ่ายปันผล66.29158.64139.25

International Network System Co.,Ltd

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Limited | All rights reserved.