ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน256425632562
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)264.36293.62233.49
รวมหนี้สิน (ล้านบาท)76.03110.29129.03
รวมส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)188.33183.33104.46
รวมรายได้ (ล้านบาท)370.95375.39282.63
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)338.37346.56261.37
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 32.8028.8720.95
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน21.7250.2242.50
จำนวนพนักงาน302925
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หุ้น)1,500,0001,500,000500,000
อัตราส่วนแสดงทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)2.991.941.29
อัตรากำไรขั้นต้น (%)18.7317.4619.41
อัตรากำไรสุทธิ (%)8.887.717.48
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)0.400.601.24
อัตราเงินจ่ายปันผล18.5366.670.00

International Network System Pub Co., Ltd.

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Public Company Limited | All rights reserved.