ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัทบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์คซิสเต็ม จำกัด
ชื่อย่อITNS
ประเภทธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
เว็บไซต์https://itns.co.th
ปีที่ก่อตั้ง1 มค 2533
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ29 กพ 2564
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตึกช้าง
เบอร์โทรศัพท์02-513-7637
เบอร์โทรสาร02-513-7637
ทุนจดทะเบียน280,000,000.00 บาท
ทุนชำระแล้ว280,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้0.50 บาท
หุ้นบุริมสิทธิไม่มี
นโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงิน ทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ติดต่อ
สำนักงานใหญ่โทรศัพท์ : +66(0)2 513 7637
โทรสาร : +66(0)2 513 7638
เลขานุการบริษัทอีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : +66(0)2 092 7444 # 901
โทรสาร : +66(0)2 092 7448
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : +66(0)2 092 7444 # 104
โทรสาร : +66(0)2 092 7448
ผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี อาคารเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-645-0109 ต่อ 110
โทรสาร : 02-645-0110
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 1 Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
TSD Call Center: 02-009-9999

International Network System Co.,Ltd

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Limited | All rights reserved.