นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ตามความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำตามที่กฎหมายกำหนด

วันที่กรรมการมีมติวันที่ขึ้นเครื่องหมาย (XD)วันจ่ายปันผลชนิดการปันผล งวดดำเนินงานเงินปันผล (ต่อหุ้น)หน่วย
17/02/6428/04/6420/05/64หุ้นปันผล01/01/63 - 31/12/6310:01
(0.05 บาทต่อหุ้น)
หุ้น
17/02/6428/04/6420/05/64เงินสด01/01/63 - 31/12/630.081บาท
6/8/6320/08/634/9/63เงินสด01/01/63 - 30/06/630.038บาท
7/4/6321/04/635/5/63เงินสด01/10/62 - 31/12/620.115บาท
8/11/6222/11/626/12/62เงินสด01/01/62 - 30/09/620.035บาท

International Network System Co.,Ltd

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Limited | All rights reserved.