คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท: นางสาวกัญญ์วรา ตาธรรม

ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

International Network System Pub Co., Ltd.

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Public Company Limited | All rights reserved.

ชื่อ – นามสกุล

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ

74

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program(DCP 130/2010) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program(ACEP 15/2015) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program Update(DCPU 3/2015) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

ชื่อ – นามสกุล

นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัทอิสระ

อายุ

44

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

ชื่อ – นามสกุล

นายอดิศร ถาวรธนสาร

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัทอิสระ

อายุ

44

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP 191/2022) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management (25/2019) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา