คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท: นางสาวกัญญ์วรา ตาธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย
 • นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม และ นางสาวนาตยา นันทวนิช ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

  ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 • International Network System Pub Co., Ltd.

  Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

  Tel   (+66)2 5137637-8 

  Fax  (+66)2 5137686  

  Solutions

  Cisco Gold Partner

  © 2021 International Network System Public Company Limited | All rights reserved.

  ชื่อ – นามสกุล

  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

  ตำแหน่ง

  ประธานคณะกรรมการบริษัท

  อายุ

  74

  วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program(DCP 130/2010) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program(ACEP 15/2015) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program Update(DCPU 3/2015) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้น

  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  -ไม่มี-

  ประวัติการทำความผิด

  -ไม่มี-

  ชื่อ – นามสกุล

  นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม

  ตำแหน่ง

  กรรมการบริษัท

  อายุ

  52

  วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP ) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้น

  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  70.33% ของทุนชำระแล้ว

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  -ไม่มี-

  ประวัติการทำความผิด

  -ไม่มี-

  ชื่อ – นามสกุล

  น.ส.นาตยา นันทวนิช

  ตำแหน่ง

  กรรมการบริษัท

  อายุ

  45

  วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program(DCP 300/2020) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment(BFI 10/2021) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Financial Statements for Directors(FSD 44/2021) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้น

  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  4% ของทุนชำระแล้ว

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  -ไม่มี-

  ประวัติการทำความผิด

  -ไม่มี-

  ชื่อ – นามสกุล

  นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

  ตำแหน่ง

  กรรมการบริษัท

  อายุ

  49

  วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 25/2017) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2019) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้น

  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  3% ของทุนชำระแล้ว

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  -ไม่มี-

  ประวัติการทำความผิด

  -ไม่มี-

  ชื่อ – นามสกุล

  นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์

  ตำแหน่ง

  กรรมการบริษัทอิสระ

  อายุ

  44

  วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการอบรม

  • ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
  • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  สัดส่วนการถือหุ้น

  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  -ไม่มี-

  ประวัติการทำความผิด

  -ไม่มี-

  ชื่อ – นามสกุล

  นายอดิศร ถาวรธนสาร

  ตำแหน่ง

  กรรมการบริษัทอิสระ

  อายุ

  44

  วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP 191/2022) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Risk Management (25/2019) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้น

  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  -ไม่มี-

  ประวัติการทำความผิด

  -ไม่มี-

  ชื่อ – นามสกุล

  น.ส.กัญญ์วรา ตาธรรม

  ตำแหน่ง

  เลขานุการบริษัท

  อายุ

  32

  วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประกันชีวิต/บริหารความเสี่ยง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการอบรม

  • หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น 125/2022

  สัดส่วนการถือหุ้น

  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  -ไม่มี-

  ประวัติการทำความผิด

  -ไม่มี-

  เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา