คณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท: นางสาวกัญญ์วรา ตาธรรม

ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

International Network System Pub Co., Ltd.

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Public Company Limited | All rights reserved.

ชื่อ – นามสกุล

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

อายุ

52

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP ) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

70.33% ของทุนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

ชื่อ – นามสกุล

น.ส.นาตยา นันทวนิช

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

อายุ

45

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Director Certification Program(DCP 300/2020) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment(BFI 10/2021) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Financial Statements for Directors(FSD 44/2021) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

4% ของทุนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

ชื่อ – นามสกุล

นายณัฐวุฒิ จินดาพล

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร

อายุ

44

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

2% ของทุนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

ชื่อ – นามสกุล

นายสิทธา รัตนาลังการ

ตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

41

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณทิต (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

ชื่อ – นามสกุล

น.ส.แสงมณี ทักษิณเจริญ

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร

อายุ

33

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณทิต (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา