คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท: นางสาวกัญญ์วรา ตาธรรม

ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

International Network System Pub Co., Ltd.

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Public Company Limited | All rights reserved.

ชื่อ – นามสกุล

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

อายุ

52

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP ) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

70.33% ของทุนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

ชื่อ – นามสกุล

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

อายุ

49

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 25/2017) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2019) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

3% ของทุนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

ชื่อ – นามสกุล

นายอดิศร ถาวรธนสาร

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัทอิสระ

อายุ

44

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP 191/2022) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management (25/2019) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

ชื่อ – นามสกุล

นายสิทธา รัตนาลังการ

ตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

41

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณทิต (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิด

-ไม่มี-

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา